Poskytujeme tieto služby

 

Audítorské služby:

Audítorské služby sú poskytované podľa požiadaviek zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). V rámci týchto služieb vykonávame pre klientov štatutárny audit, preverenie alebo iné uisťovacie a súvisiace služby.


1. Štatutárny audit

Štatutárnym auditom sa overuje individuálna alebo konsolidovaná účtovná závierka a tiež výročná správa, ktoré sú zostavené podľa zákona o č. 431/2002 o účtovníctve.

Výsledkom auditu je správa audítora z auditu účtovnej závierky a overenia výročnej správy .

 

2. Preverenie, iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby

Ide o služby, pri ktorých audítor vydáva správu k finančným výkazom, k vybraným položkám finančných výkazov alebo k finančným transakciám.

 

Najčastejšie je tento typ správ audítora vydávaný v prípadoch, keď audítor overuje:

Služby v oblasti účtovníctva, zostavovania účtovných závierok a ekonomického poradenstva


O aké služby ide?


Poskytovanie odborných rád a stanovísk, predovšetkým v týchto oblastiach:

O nás:

Ing. Vladimír Holička, spoločník a konateľ spoločnosti JHM, s.r.o., je štatutárnym audítorom (číslo licencie: 1162).

 

Má dlhoročnú odbornú prax v oblasti auditu, účtovníctva a financií. V tejto oblasti pôsobí od roku 2000, kedy ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ako štatutárny audítor je členom Slovenskej komory audítorov. Odborne sa zaoberá Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie (IFRS), je držiteľom certifikátu Dipl. IFRS vydanom ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)

Počas svojej doterajšej praxe vykonával audity a poradenstvo v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti ľahkého a ťažkého strojárenstva, metalurgie, stavebníctva, služieb a obchodu, potravinárstva, informačných technológii a bankovníctva.  

Jazykové znalosti: aktívna komunikácia v angličtine a v nemčine.

Kontakt:

Ing. Vladimír Holička
konateľ, štatutárny audítor
tel:      0904 538 486
e-mail: vholicka@jhmsro.sk


Spoločnosť JHM, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.15178/R, IČO: 36340243, DIČ: 2021918558