Účtovná kancelária JHM - účtovníctvo, dane, poradenstvo, vzdelávanie

Účtovníctvo
  • spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve

Dane
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb a DPH

Poradenstvo v oblasti:
  • vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky podľa slovenskej legislatívy
  • zostavovania účtovnej závierky podľa IFRS
  • vypracovania vnútropodnikových smerníc
  • finančného riadenia

Audit
  • overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom podľa slovenskej legislatívy
  • overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom podľa IFRS

Vzdelávanie
  • školenia a semináre k účtovníctvu podľa slovenskej legislatívy a IFRS

Adresa spoločnosti:

JHM, s.r.o.
č. 6
914 43 Omšenie

Spoločnosť JHM, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.15178/R, IČO: 36340243, DIČ: 2021918558


Kontakt:
Ing. Vladimír Holička
konateľ, asistent audítora
Geschäftsführer, Wirtschaftsprüferassistent DE
CEO, auditor assistant ENG
mobil: 0904 538 486
e-mail:vholicka@jhmsro.sk